WTW - Skrypty - Funkcje

Z WTW :: Wiki

Stringi

Funkcje robiące różne rzeczy z ciągami znaków.

int strlen (string str)

Zwraca długość ciągu podanego jako argument str lub -1 przy błędzie;

int strpos (string str, string substr)

Zwraca pozycję substr w str zaczynając od 0. Jeśli ciągu nie znaleziono zwraca -1;

string strreplace (string str, string co, string czym)

Zwraca nowy ciąg, w którym zawartości "co" w "str" zastąpiono "czym";

int atoi (string str)

Zwraca integer, na który został przerobiony "str";

string substr (string str, int start [, int len])

Zwraca string będący pod-ciągiem str, gdzie początek zwróconego ciągu to start, a długość określona w opcjonalnym parametrze "len";

Dostęp do internetu

Funkcje którymi można coś ściągnąć z internetu.

internetType internetOpen()

Inicjuje pamięć i zasoby potrzebne do komunikacji, zwraca identyfikator zasobu, który trzeba przekazać do pozostałych funkcji lub NULL (nil) przy błędzie;

bool internetClose(internetType it)

Zamyka dostęp do internetu i zwalnia zaalokowaną pamięć, jeśli ta funkcja nie zostanie wywołana pod koniec pracy skryptu nastąpi wyciek pamięci, więć wypada pamiętać o jej istnieniu;

bool httpGetFile(internetType it, string uri, string method, string methodData[, int autoRedirect])

Pobiera plik z podanego uri, jeśli operacja się uda zwraca true, w inny wypadku false;

  • it - to co zwróciło internetOpen();
  • uri - pełny URL http://costam.costam/costam.costam;
  • method - GET lub POST;
  • methodData - dane dla metody, używane tylko przy POST;
  • autoRedirect - czy automatycznie pobrać dane z nowego URLa jeśli nastąpi przekierowanie;

Aby dobrać się do zawartości pobranego pliku, po poprawnym wykonaniu tej funkcji należy wywołać:

string httpGetFileData(internetType it)

Zwraca zawartość pobranego pliku;

string httpGetFileLocation(internetType it)

Zwraca URI na który nastąpiło przekierowanie, jeśli w wyniku httpGetFile otrzymano HTTP 302;

  • httpGetFile nie obsługuje przekierowań automatycznie;

Specjalne

Różne.

string urlEncode(string str)

Zwraca string zakodowany zgodnie, z którymś tam RFC opisującym kodowanie URLi;

string urlDecode(string str)

Zwraca zdekodowany string zgodnie z tym samym RFC co wyżej;

string pcs(string configString, string name[, string default])

Zwraca wartość parametru "name" z configStringa, jeśli nie został odnaleziony zwracana jest wartość podana w parametrze "default";

string getToken(string tokenURI)

Otwiera użyszkodnikowi okienko z wyświetlonym tokenem i prosi o jego przepisanie. Zwraca przepisany token lub pusty string;

string getFormFieldValue(internetType it, string nazwaPola)

Zwraca wartość pola o odpowiedniej nazwie, tj:

<input name="zzz" value="kkk"/>

odszukuje pole "zzz" i zwraca "kkk";